Världen står ur många aspekter inför stora utmaningar och förändringar. Förändringar som i en nära framtid kommer att påverka oss, vårt samhälle och hur vi lever betydligt mer än vad många ännu inte förstått.


Framtidens innovationer och ny teknik är här redan idag. Det samhälle som utvecklas och skapas idag måste utgå från hur vi kommer att leva i framtiden. Inte hur det ser ut idag.


Vi arbetar med innovation, konceptutveckling och projektutveckling med målet att hela tiden göra de fysiska delarna av världen vackrare, tryggare och bättre.


LÄS MER NEDAN...

URBAN RESPONSIBILITY AB

Tel: + 46 70-653 83 60

Mail: info@urbab.seKONCEPTUTVECKLING

DESIGN / ARKITEKTUR

PROJEKTUTVECKLING

FASTIGHESTUTVECKLING

SAMHÄLLSUTVECKLING

STADSUTVECKLING

ETABLERING


ENGLISH VERSION


KONCEPTUTVECKLING


Bygg och fastighetsbranschen är ofta ifrågasatt för sin ineffektivitet, höga kostnader, låga kvalitet och brist på innovation och utveckling. Problemen är kända men en rad bakslag genom åren har lett till en rädsla inför nya material, nya produktionsmetoder, ny arkitektur mm. Trots att samhället, människors behov och teknik idag och imorgon ser helt annorlunda ut så bygger vi i stort sett likadant som vi gjorde för 100 år sedan.


Urban Responsibility handlar om att utmana och ifrågasätta invanda mönster och strukturer. Vi arbetar med innovativa koncept, från små delar av en byggnad till stora samhällsförändringar. Vi är innovatörer med målet att kunna erbjuda samhället ett helt nytt synsätt med produkter som är mer kostnadseffektiva, mer miljövänliga och med högre kvalitet än dagens bygg och fastighetsmarknad förmått att leverera.


FASTIGHETSUTVECKLING


Vi hjälper fastighetsägare att analysera fastigheter. Med våra samarbetspartners gör vi tekniska analyser, kostnadskalkyler och hyresgästanalyser. Vi skapar en digital analysmodell i 3D  där vi tillsammans med kunden tar fram en vision för hur fastigheten kan utvecklas på bästa sätt, byggrättsmöjligheter, ny användning, nya hyresgäster mm.ETABLERING


Städer utvecklas och förändras. Nya trafikleder, ny infrastruktur, nya bostadsområden, mm växer fram. I en värld som urbaniseras råder stor brist på planlagd mark. Företag, byggbolag och projektutvecklare är ständigt på jakt efter ny mark att exploatera. Vi hjälper våra kunder att finna den perfekta platsen för deras verksamhet. Vi följer utvecklingen och har kreativitet och kompetens att se nya möjligheter.SAMHÄLLS- / STADSUTVECKLING


Vi försöker följa med och påverka de förändringar som sker i samhället. I vissa projekt arbetar vi tillsammans med ett flertal markägare och kommuner i syfte att hitta strategier och strukturer för utveckling på lång sikt.
DESIGN / ARKITEKTUR


Vi arbetar med arkitektur, design och formgivning genom att väva samman alla delar och alla aktörers intressen, önskemål och drömmar till ett perfekt resultat. Vi strävar hela tiden efter teknisk perfektion, minimalt utnyttjande av resurser och försöker finna arkitektoniska uttryck som skapar en positiv känsla och energi för både brukare och betraktare.

Vår arkitektur tar steget in i framtiden med innovativa material, flexibla lösningar och nya tankesätt.NÄRODLAD PROJEKTUTVECKLING / ANSVAR


I våra projekt har vi som ambition att ge tillbaka till projektens direkta närmiljö för att lyfta även den, från det lilla till det stora. Vi investerar i forskning och innovation för ännu effektivare bättre koncept och produkter.NATURAL ARCHITECTURE


Natural Architecture är ett begrepp som handlar om att ta tillvara naturens egna resurser och med hjälp av dessa forma mark, terräng, infrastruktur och byggnader så att de står i samklang med naturen, dess naturliga färger, mjuka former och fantastiska material. Varsamt tar vi hand om platsen utifrån dess naturliga förutsättningar och naturliga energiflöden.


ANALYSMODELL / 3D / BIM


I de flesta projekt som vi arbetar med bygger vi en digital analysmodell. I analysmodellen lägger vi samman för projektet viktig information såsom fastighetsinformation, geologiska data, planinformation, ytor, volymer, mängder mm. Vi testar strukturer, volymer, design, arkitektur mm. Vi skapar underlag för avtal, kalkyler och investeringar.


Tillsammans med våra kunder arbetar vi med analysmodellen, diskuterar och presenterar. Modellen blir ett kraftfullt verktyg som stärker oss i vårt gemensamma arbete med projektet. Vi kapar tid, kostnader och upptäcker fel i tid.


I den digitala modellen kan vi vrida och vända, zooma in och ut obegränsat. Från ett globalt perspektiv ner till enstaka små byggnadsdelar. Allt i samma modell.


FRAMTIDSINSIKT


Vi är innovatörer och visionärer, vi ser in i framtiden. Ny teknik som presenteras idag omvandlar vi till scenarion och visioner för framtiden som sen vävs in i våra projekt. Elbilar finns och fler kommer. När biltillverkarna brottas med att bilarna är allt för tysta brottas planhandläggare fortfarande med buller och avgaser. Mercedes meddelade för några år sedan att de skulle ha självkörande bilar på marknaden 2022. De blir nu klara om 2 år och Tesla ä redan där. Hur påverkar detta arbetet med nya detaljplaner?


För 100 år sedan flyttade bönderna till städerna för att arbeta i fabriker, fabrikerna övergick till kontor, tillverkning blev tjänster. Nu blir tjänster, kontor, kunder och medarbetare digitala och flyttar till molnet. Och hur blir det nu? Blir kontoren överflödiga och avtar trafiken på sikt. Tar männsikorna makten över sin egen tid. Forskare spår nu att 40% av USAs befolkning inom 10 år är anställa av sig själva.


Resultatet? Kontor eller bostad, mötesplatser, idrottsplatser, fritid eller arbetstid? Gamla sanningar och strukturer omkullkastas. Möjligheter som framtidsforskare talade om för 15 år sedan är idag igen utopi. Det finns redan och mer kommer.


Nu återstår att få med sig resten av samhällets delar. Skolan? Ser vi tillbaka om 50 år kanske vi tycker att det var konstigt att barnen skulle gå upp på morgonen, kallt och mörkt, för att ta sig till skollokalen. Skolan kommer vare sig du gillar det eller ej bli digital och vara tillgänglig för alla, överallt och med de bästa lärarna.


Vi tar med oss scenarion och visioner i våra projekt och diskuterar med våra kunder. Framtiden är här och vi arbetar för att den ska bli bättre för alla, en stor utmaning, men för oss den enda tänkbara vägen.PROJEKTUTVECKLING  (PROCESSSEN)


Projektutveckling handlar om att driva ett projekt från en vision till ett färdigt resultat. Vi arbetar både med egna och andras projekt genom hela processen och säkerställer så att resultatet uppfylls på bästa sätt.


Utveckling av samhället, mark och fastigheter kräver en stor förståelse för vilka delmoment och vilka aktörer som finns och hur var och en bidrar till slutresultatet. De olika aktörerna är specialister på sina områden men saknar kunskap och förståelse för de andra aktörernas arbete och behov.


Första steget i processen handlar om att identifiera behovet hos slutkunden som ofta är hyresgästen (1). Därefter behöver vi identifiera rätt mark för ändamålet (2). Ibland finns en gällande detaljplan, ibland behövs en ny. Kommunerna har planmonopol och styr över planprocess och bygglov (3). När dessa steg är identifierade krävs investeringskapital för mark, planarbete och byggnation (4). Investerare kan vara långsiktiga ägare eller så äger de projektet enbart under uppförandet.

En noggrannare detaljprojektering görs av konsulter och arkitekter med spetskompetens. Nu ökar kostnaderna i projektet. Under detaljprojekteringen är det fördelaktigt att entreprenörer kommer in tidigt och kan vara med och påverka utformning, materialval och tekniska lösningar. Innan byggstart har vi ett färdigprojekterat projekt (5).


Under byggtiden krävs löpande kontakt och möten med entreprenörer, kommuner och andra myndigheter. När byggnaden är klar sker överlämnande och besiktningar (6).


I förvaltningsskedet trimmas byggnaden in och säkerställs att allt fungerar som det ska. Speciella förvaltningsföretag siter på gedigen kunskap som bör tas med i ett tidigt skede av processen (7)


Det sista steget i processen kallar vi transaktion. Här sker köp och försäljning av fastigheter och projekt. Fastighetsmäklare, värderare, banker, investerare mm arbetar här  med fastigheter som investeringsobjekt.


KUNDER


Förutsatt att våra kunder har samma värderingar som vi så  sätter vi alltid kunden i första rummet. Vi vill vara ett stöd till våra kunder och hjälpa dem att nå sina unika visioner och drömmar.


Vi försöker prioritera kvalitet och positiv samhällsnytta före ekonomiska incitament. Utveckling av mark och fastigheter påverkar många människor under lång tid. Vi vill med våra kunder skapa projekt som ger ett positivt avtryck för både dagens samhälle och kommande generationer.


URBAN RESPONSIBILITY AB

ORGNR: 559018-0187

EDSVIKSVÄGEN 74 B DANDERYD

182 39 DANDERYD

Tel: + 46 70-653 83 60

Mail: info@urbab.se